Aktif Madde Detay

300 G/L METHOXYFENOZİDE + 60 G/L SPİNETORAM


Etken Durum Hali
RUHSATLI
Grubu
#Methoxyfenozide #Spinetoram